98Blogs

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به 98Blogs بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف 98Blogs این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

question_answer برقکار طهران

question_answer استاندارد های برق کشی قسمت پنجم

استانداردهای کلیدها در برق کشی ساختمان ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘم های ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب و از ﻧﻮع ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺳﺮﻳﻊ، ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺤﻮه و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ دﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده ﺑﺎﺷـﺪ، ﺟﺮﻳﺎن اﺳﻤﻲ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎري ﻛﻪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻳـﺎ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮﺷﺪه در زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﺑﺮاي ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت واﺣﺪ (ﻻﻣﭙﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن) : ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺼﺮف؛ برای بارهای با ضریب قدرت رآکتیو (موتورها و

کلمات کلیدی: ﺟﺮﻳﺎن ,برق کشی

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer استاندارد برق کشی قسمت یازدهم

استاندارد سطح مقطع سیم ها در سیم کشی ساختمان از جمله دیگر استانداردهای برق کشی ساختمان که برقکار ساختمان می بایست با آن آشنا بوده و آن را به کار گیرد استانداردهای مربوط به سطح مقطع سیم ها می باشد. سیم های روشنایی می بایست سطح مقطع ۱.۵ میلی متر داشته باشند. سیم های پریز ساختمان می بایست سطح مقطع ۲.۵ میلی متر داشته باشند. سیم های اصلی برق می بایست سطح مقطع ۴ میلی متر داشته باشند. سیم های کولر آبی می بایست سطح مقطع ۲.۵ میلی متر داشته باشند.

کلمات کلیدی: سیم ,سطح ,مقطع ,بایست ,ساختمان ,های ,سطح مقطع ,می بایست ,سیم های ,بایست سطح ,میلی متر ,می بایست سطح ,بایست سطح مقطع ,میلی متر داشته ,متر داشته باشند

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer استانداردهای برق کشی قسمت هشتم

محاسبه متراژ سیم برق ساختمان برای محاسبه متراژ سیم برق مورد نیاز در ساختمان ابتدا می بایست نقشه سیم کشی ساختمان را طراحی کنید. پس از طراحی نقشه سیم کشی طول هر مدار را اندازه گرفته و اعداد به دست آمده را با یکدیگر جمع کنید. توصیه می کنیم به متراژ به دست آمده ۱.۵ برابر به دلیل پیچ ها، خم ها و عقب گردها هنگام سیم کشی ساختمان اضافه کنید. سیم های برق ساختمان به صورت حلقه ای فروخته می شود توصیه می کنیم همیشه کمی بیشتر از متراژ به دست آمده خریداری کنید.

کلمات کلیدی: سیم ,ساختمان ,متراژ ,برق ,کشی ,آمده ,سیم کشی ,به دست ,دست آمده ,محاسبه متراژ ,متراژ سیم ,به دست آمده ,محاسبه متراژ سیم ,متراژ سیم برق ,نقشه سیم کشی

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer استانداردهای برق کشی قسمت هفتم

استانداردهای پریزها در برق ساختمان ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ، اﻋﻢ از ﻳﻚ ﻓﺎز ﻳﺎ سه ﻓﺎز، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي وﺻـﻞ ﻫـﺎدي ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﻳـﻚ اﺗﺼﺎل اﺿﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﻳﻚ ﻓﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۶ آﻣﭙﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ نوعی باشد که وصل دوشاخه های دو پل معمولی (بدون اتصال به هادی حفاظتی) به آنها امکان پذیر نباشد. ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي سه ﻓﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۶ آﻣﭙﺮ و دارای یک یا دو اتصال اضافی برای وصل هادی حفاظتتی و خنثی باشد.

کلمات کلیدی: ﻓﺎز ,ﻳﻚ ﻓﺎز ,ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ,ﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ,ﻓﺎز ﺑﺎﻳﺪ ,ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ,ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ,ﻓﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer استانداردهای برق کشی قسمت دوم

قوانین و مقررات برق ساختمان چیست؟ مجموعه ای از قوانین است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی با به ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨـﺎن از اﻳﻤﻨـﻲ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ﺑﻬﺮه دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎﻳﺶ و صرفه اﻗﺘﺼﺎدي وضع شده است. برقکاران ساختمان موظف هستند با این قوانین آشنا بوده و آنها را هنگام برق کشی ساختمان به کار گیرند. به طور کلی سیم کشی ساختمان باید بر اساس قوانین و مقررات نشریه ۱۱۰ و مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان انجام شده باشد.

کلمات کلیدی: ساختمان ,قوانین ,مقررات ,برق ,کشی ,برق کشی ,کشی ساختمان

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer استاندارد های برق کشی قسمت نهم

استاندارد فاصله ها در برق کشی ساختمان فاصله کابل ها از دیوار می بایست حداقل ۲ سانتی متر باشد. فاصله آویز لامپ ها از سقف ساختمان می بایست ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر باشد. فاصله کلیدهای ساختمانی از کف می بایست ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر باشد. فاصله پریزهای برق، تلفن و آنتن ساختمان از کف می بایست ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر باشد. فاصله پریز از کف در حمام ۱۲۰ سانتی متر می باشد. فاصله پریز از کف در آشپزخانه ۶۰ و ۱۲۰ سانتی متر می باشد.

کلمات کلیدی: فاصله ,سانتی ,متر ,بایست ,کف ,ها ,سانتی متر ,باشد فاصله ,می بایست ,متر باشد ,از کف ,سانتی متر باشد ,متر باشد فاصله ,۱۲۰ سانتی متر ,باشد فاصله پریز

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer استانداردهای برق کشی قسمت چهارم

اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﺑﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻴﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اره ﺑﺮﻳﺪه و ﻟﺒﻪ ﻫـﺎي ﺗﻴﺰ ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﻧﻴﺰ ﺻﺎف ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ (ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ) ﺑﺪون ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻌﺒـﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي داراي ﻟﺮزش (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗـﻮر) ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎ ﺑﻮﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ که ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ۲۰ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. سیم های استفاده شده در سیم کشی ها باید تا مقطع ۱۰ میلی متر مربع از نوع تک مفتولی با عایق بندی پی وی سی

کلمات کلیدی: ﻟﻮﻟﻪ ,ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer استاندارد های برق کشی قسمت اول

ستانداردهای برق کشی ساختمان به مجموعه قوانینی اشاره دارد که برقکار ساختمان می بایست به آنها توجه داشته باشد. همانطور که می دانید برق ساختمان بسیار خطرناک بوده و در صورتی که برق کشی ساختمان به درستی انجام نگیرد خسارات و صدمه های جبران ناپذیر بسیاری را به همراه خواهد آورد . بنابراین پیش از آن که کار برق کشی ساختمان شروع شود می بایست با استانداردهای برق ساختمان آشنا شده و آن ها را در کار پیاده کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله از سری مقالات آموزش

کلمات کلیدی: برق ,ساختمان ,کشی ,برق کشی ,کشی ساختمان ,ساختمان به ,می بایست ,برق ساختمان ,برق کشی ساختمان

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer استانداردهای برق کشی قسمت سوم

استانداردهای سیم کشی ساختمان ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﻢ کشی های داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، اﻋﻢ از روﻛﺎر و ﺗﻮﻛﺎر، ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﺎري ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﻛﺎر (ﺗﺮاﻧﻜﻴﻨگ ها )اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت، ﺧم ها، زاﻧﻮﻫﺎ، ﺳﻪ و ﭼﻬﺎرراﻫﻪ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ از وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰ و دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﻴﻢ کشی های ﺗﻮﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ و ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد.

کلمات کلیدی: کشی ,ﺳﻴﻢ ,ﺑﺎﻳﺪ ,ﻟﻮﻟﻪ ,ﻣﺨﺼﻮص ,ﺳﻴﻢ کشی ,کشی های ,ﺳﻴﻢ کشی های

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

keyboard_arrow_up
هر هفته 7 فیلم رایگان !!
دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)